Статут

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН
«ТОВАРИСТВО ЗАКАРПАТЦІВ
У М. КИЄВІ»
Протокол № 4
від «03» листопада 2016 року

СТАТУТ
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ТОВАРИСТВО ЗАКАРПАТЦІВ У М. КИЄВІ»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ НОМЕР 25883325

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ТОВАРИСТВО ЗАКАРПАТЦІВ У М. КИЄВІ» (далі – Організація) є громадським об’єднанням, яке утворено на установчих зборах його засновників і діє у організаційно-правовій формі, як громадська організація на принципах добровільності , самоврядності, вільного вибору території, діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); прозорості, відкритості та публічності. Організація об’єднує своїх членів з метою поєднання зусиль на основі єдності інтересів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних зокрема, економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність у відповідності до вимог положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про громадські об’єднання» та інших законодавчих актів України, а також цього Статуту.

1.3. Організація є юридичною особою з моменту його реєстрації в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», має право відкривати рахунки у банківських установах, має самостійний баланс, бланки, печатки, штампи, власну символіку, які затверджуються Радою Організації. Символіка реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.4. Організація співпрацює з державними та громадськими об’єднаннями, установами, підприємствами для реалізації мети і завдань, передбачених цим Статутом.

1.5. Найменування Організації:

– повне найменування Організації українською мовою: ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ТОВАРИСТВО ЗАКАРПАТЦІВ У М. КИЄВІ»;

– скорочене найменування Організації українською мовою: ГО «ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯНТОВАРИСТВО ЗАКАРПАТЦІВ У М. КИЄВІ»;

– повне найменування російською мовою: «ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЬЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН «ОБЩЕСТВО ЗАКАРПАТЦЕВ В Г.КИЕВ»;

– скорочене найменування російською мовою: «ОО «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГРАЖДАН «ОБЩЕСТВО ЗАКАРПАТЦЕВ В Г.КИЕВ»;

1.6. Організація є недержавною та некомерційною організацією, здійснює свою діяльність згідно зі статутом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якого не є отримання прибутку (неприбуткова організація).

1.7. Місцезнаходження Організації: 04071, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 56а, 8 поверх, кімната 802.

II. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів своїх членів та їх сімей.

2.2. Організація є вільним у виборі цілей та напрямків своєї діяльності в межах, передбачених цим Статутом.

2.3. Для досягнення своєї мети у встановленому чинним законодавством порядку Організація реалізує наступні напрями діяльності:

– збереження та розвиток етнічних, культурних, національних та історичних особливостей народів Закарпаття за географічними межами області;

– налагоджує стосунки з вихідцями із Закарпаття, їх нащадками в різних куточках світу, представляє їх інтереси в органах влади;

– налагоджує дружні контакти з місцевими органами державної влади Закарпаття та міста Києва і іншими регіонами України;

– сприяє налагодженню економічних, культурних та інших зв’язків Закарпаття з містом Київ і іншими регіонами України, створює культурні та інші центри сприяння своїм членам Організації, які популяризували культуру та національну самобутність Закарпаття;

– при можливості надає безкоштовну правову допомогу, медичну та матеріальну допомогу закарпатцям, іншим громадянам безпосередньо, або через засновані Організацією підприємства, установи, організації;

– популяризація і збереження етнічних, культурних, національних та історичних особливостей народів Закарпаття та мешканців м. Києва.

– захист прав та законних інтересів своїх членів та інших громадян.

2.4. Для здійснення мети та статутних завдань Організації у встановленому чинним законодавством порядку може здійснювати наступну діяльність та мати права:

– сприяти реалізації спільних некомерційних проектів разом із суб’єктами підприємницької діяльності, українськими, іноземними та міжнародними організаціями, навчальними закладами тощо;

– поширювати у будь-який передбачений законодавством спосіб інформацію про свою роботу та предмет своєї діяльності;

– сприяти підготовці та виходу в світ інформаційних матеріалів;

– виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових та немайнових прав;

– сприяти проведенню конференцій, семінарів, конгресів, круглих столів, прес-конференцій, форумів, зборів, громадських слухань, лекцій, симпозіумів, з’їздів;соціально-культурних та інших публічних заходів, що спрямовані на задоволення потреб та інтересів членів Організації та не переслідують на меті отримання прибутку;

– подавати запити і отримувати інформацію від органів державної влади та місцевого самоврядування, установ, підприємств, організацій, їх посадових осіб;

– у встановленому чинним законодавством України для неприбуткових організацій акумулювати кошти для фінансування статутної діяльності Організації;

– звертатися у порядку визначеному законодавством, до органів державної влади, органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) скаргами;

– одержувати у порядку, визначеному законодавством, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– брати учать у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що ухвалюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

– проводити мирні зібрання;

– має право засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери діяльності Організації.

– мати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНІВ

 3.1. Умови і порядок прийому в члени Організації, припинення членства тощо, визначаються цим Статутом.

3.2.Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, не визнані судом недієздатними, зокрема які народилися або проживали на території Закарпатської області і на час вступу до Організації проживають або працюють у Києві. До Організації можуть бути прийняті також інші громадяни, які поділяють цілі та завдання Організації, визнають та виконують положення цього Статуту, а також своєчасно і повністю сплачують членські внески.

3.3. Членство в Організації несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушення прав людини, пропагандою війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі.

3.4. Прийом членів до Організації здійснюється на підставі заяви поданої на ім’я Президента до Ради Організації. Прийом у члени здійснюється після сплати кандидатом вступного внеску.

3.5. Рішення про прийом до Організації або про відмову приймається на засіданні Ради Організації у місячний термін з моменту подачі заяви.

3.6. Рішення про відмову у прийомі до Організації може бути оскаржено до Загальних зборів Організації або суду.

3.7. Члени Організації сплачують вступні та членські внески. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків визначається Положенням про членські внески, що затверджується Загальними зборами Організації.

3.8. Членство у Організації припиняється у випадках:

– добровільного припинення членства в Організації;

– виключення з членів Організації за несвоєчасну сплату членських внесків;

– автоматичного припинення членства в Організації.

3.9. Добровільне припинення членства в Організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Ради Організації. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

3.10. Члена Товариства може бути виключено з Організації за рішенням Ради Організації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

– невиконання статутних обов’язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень керівних органів Організації або порушення правил, прийнятих Загальними зборами Організації, рішеннями Правління або Ради Організації, які є обов’язковими для всіх членів Організації;

– порушення обов’язків щодо сплати членських внесків;

– поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Організації або його членів;

– недотримання членом Організації стандартів етичної та професійної поведінки затверджених Загальними зборами Організації.

Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало дві третини присутніх членів Ради.

3.11. Рішення Ради Організації про виключення з числа членів Організації може бути переглянуте Загальними зборами Організації за заявою члена Організації. Рішення Загальних зборів Організації може бути оскарженодо суду.

3.12. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

– виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Організації;

– смерті особи;

– визнання  особи недієздатною або обмежено дієздатною.

3.13. Всі члени Організації мають рівні права.

3.14. Рішення Організації про виключення члена Організації зі складу членів може бути оскаржено таким членом до Загальних зборів та/або суду.

3.15. У випадку добровільного виходу або виключення з Організації кошти та інше майно, внесені до Організації її членом, йому не повертається за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.16. За активну участь у роботі Організації, вагомий  внесок у його розвиток, членам Організації можуть присвоюватись почесні звання. Члени Організації можуть заохочуватись також іншими чином, а також у порядку, передбаченому законодавствам України,  представлятись  до  відзначення  державними нагородами та присвоєння почесних звань.

3.17. Почесним членом Організації за рішенням Ради Організації може бути особа, яка зробила значний внесок у розвиток Організації. Положення про почесних членів Організації затверджується Радою Організації.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Члени Організації мають право:

 • безпосередньо брати участь в управлінні Організації через участь у Загальних зборах Організації;
 • обирати та бути обраними до статутних органів Організації;
 • брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що організовуються та проводяться Організації;
 • голосувати при прийнятті рішень на Загальних зборах Організації;
 • користуватися послугами Організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Організація, на умовах, затверджених Правлінням та Радою Організації;
 • одержувати методичну га організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених Загальними зборами Організації або Радою Організації:
 • вимагати розгляду на Загальних зборах Організації будь-яких питань, що стосуються діяльності Організації;
 • обговорювати будь-які питання щодо діяльності Організації, вносити на розгляд Організації пропозиції, спрямовані на вдосконалення його діяльності;
 • одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Організації;
 • публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Організації;
 • вийти із Організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

4.2.      Члени Організації також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів та виконавчих органів Організації.

4.3.      Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів Організації, Правління та Ради Організації, які є обов’язковими для членів Організації та відповідають чинному законодавству України:
 • своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Загальними зборами Організації;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Організації, всіляко сприяти Організації у його діяльності:
 • не допускати дій, що дискредитують Організації;
 • інформувати органи Організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Організації, а також про факти порушення цього Статуту;
 • чесно та вчасно виконувати покладені Організацією на них обов’язки;
 • нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Організації.

РОЗДІЛ V. СТРУКТУРА ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління і контролю Організації є:

– Загальні збори Організації;

– Рада Організації;

– Президент, Перший заступник та Заступники Президента;

– Правління Організації;

– Ревізійна комісія Організації.

5.2. Загальні збори Організації є найвищим керівним органом, який вирішує найважливіші питання діяльності Організації. Загальні збори Організації проводяться не менше одного разу на рік та є правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 членів Організації.

5.3. Право брати участь у Загальних зборах мають всі члени Організації. Кожен член Організації, який бере участь у Загальних зборах має один голос. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Товариства, якщо інше не передбачене Статутом. Рішення з питань внесення змін і доповнень до Статуту, прийняття рішення про припинення діяльності та реорганізацію Організації, реалізацію права власності на майно та кошти Товариства, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами Організації іншим органам управління Організації приймаються Загальними зборами більшістю у 3/4 голосів членів.

5.4. Загальні збори скликаються за рішенням Ради Організації. Позачергові Загальні збори можуть скликатися на вимогу Президента, або Ради Організації, або 1/10 членів Організації. Якщо вимога членів Організації не виконана, вони мають право самі скликати позачергові Загальні збори.

5.5. Загальні Збори Організації проводяться в порядку визначеному чинним законодавством України та Статутом Організації.

5.6. До компетенції Загальних зборів Організації належить:

– затвердження Статуту, внесення змін і доповнень до нього;

– затвердження регламенту проведення Загальних зборів Організації;

– визначення основних напрямків, планів і програм діяльності Організації;

– визначення принципів формування та використання майна Організації;

– заслуховування та затвердження звітів Правління та Ради Організації, Президента Організації та Ревізійної комісії про діяльність Організації;

– обрання членів Ради, Правління, Президента та його заступників, Ревізійної комісії;

– участь Організації в утворенні інших юридичних осіб, а також в об’єднаннях підприємств;

– створення і припинення відокремлених підрозділів Організації;

– затверджує річний звіт про фінансову-господарську діяльність Організації;

– затверджує Кошторис (кошториси) Організації;

– затвердження планів діяльності Організації та звітів Правління та Ради Організації; Ревізійної комісії Організації, інших документів;

– прийняття рішення про припинення діяльності та реорганізацію Організації;

– реалізація права власності на майно та кошти Організації, а також делегування окремих повноважень та обов’язків щодо господарського управління активами іншим органам управління Організації;

– загальні збори можуть також розглядати та приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Організації та делегувати частину своїх повноважень іншим керівним органам Організації (окрім делегування повноважень, що становлять виключну компетенцію Загальних зборів).

5.7. Про скликання Загальних зборів члени Організації сповіщаються своєчасно, не пізніше ніж за 45 днів до призначеної дати їх проведення, а позачергових Загальних зборів – за 15 днів до призначеної дати їх проведення.

Повідомлення про скликання Загальних зборів Організації повинно містити дату, час та місце проведення Загальних зборів Організації та порядок денний.

Загальні збори можуть передавати деякі свої повноваження Правлінню або Раді Організації.

Рішення Загальних Зборів оформляється протоколом, який підписується Головуючим та секретарем обраними на Загальних зборах Організації.

5.8.Постійно діючими керівними органами Організації є Рада і Правління Організації.

Кількісний і персональний  склад Ради і Правління Організації обираються на Загальних зборах з числа членів Організації шляхом відкритого голосування і є обраними, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на зборах членів Організації.

За рішенням Загальних зборів вибори керівних органів можуть проводитись і закритим голосуванням (таємним).

5.9. Керівні органи Організації обираються строком на 5 років. Кількісний склад Правління і Ради Організації визначаються Загальними зборами Організації. Загальні збори можуть делегувати Раді повноваження щодо внесення змін до кількісного складу Правління та Ради з наступним затвердженням такого рішення на Загальних зборах Організації.

5.10. Рада Організації є виконавчим органом Організації та керує його діяльністю у період між Загальними зборами. Рада Організації обирається Загальними зборами терміном на п’ять років. Кількісний та персональний склад Ради Організації визначається Загальними зборами. Члени Ради можуть бути переобраними повторно. Рада Організації:

– розробляє основні напрямки роботи Організації, які затверджуються Загальними зборами Організації;

– координує виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

– приймає рішення щодо утворення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації;

– призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів ;

– розробляє та затверджує Положення про відокремлені підрозділи Організації, Молодіжний осередок Організації, інші Положення;

– координує та контролює стан виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

– розробляє зміни і доповнення до Статуту та вносить їх на затвердження Загальним Зборам Організації;

– розробляє і подає на затвердження Загальних Зборів Організації внутрішні нормативні документи Організації, зміни та доповнення до них;

– розробляє структуру та розмір вступних і членських внесків та подає їх на затвердження Загальним Зборам Організації;

– складає річний звіт про фінансово-господарську діяльність Організації та подає його на розгляд Загальним Зборам Організації;

– приймає нових членів до Організації;

– в межах затвердженого Загальними зборами кошторису затверджує порядок та умови використання коштів та штатний розклад Організації.

5.11. Президент Організації є найвищою посадовою особою Організації, який:

– скликає засідання Ради Організації та головує на них;

– офіційно представляє Організації без довіреності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а також у відносинах з іншими підприємствами, установами та організаціями в Україні та за кордоном;

– укладає від імені Організації договори та інші правочини в порядку, встановленому чинним законодавством;

– відкриває та закриває рахунки в банківських та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;

– є розпорядником коштів на підставі Положення про порядок використання коштів;

– укладає трудові та цивільно-правові договори, приймає на роботу та звільняє працівників в порядку, встановленому трудовим законодавством України; видає накази та інші, обов’язкові для працівників Організації, акти і керує їхньою діяльністю;

– представляє Організація і видає довіреності іншим особам на представництво інтересів Організації;

– видає накази та розпорядження, обов’язкові для виконання всіма членами Товариства;

– звітує на Загальних зборах Організації про проведену Організацією роботу за рік, що минув;

– приймає рішення щодо інших поточних питань діяльності Організації та здійснює інші адміністративні функцій, спрямовані на реалізацію статутних завдань Організації;

– виконує інші функції, що випливають з цього Статуту чи чинного законодавства.

5.12. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія Організації.

До функцій Ревізійної комісії відноситься:

 • внесення пропозицій щодо фінансово-господарської діяльності та використання активів Організації;
 • підготовка висновків про фінансово-господарську діяльність Організації та використання коштів Організації відповідно до затверджених Загальними зборами річних кошторисів;
 • складання висновків з інших питань, що належать до її компетенції, за поданням керівних органів Організації;
 • перевірка щорічного звіту та балансу Організації, а також інших документів, що пов’язані з контролем фінансово-господарської діяльності Організації, створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств;
 • проведення планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Організації та використання коштів, активів Організації, за результатами яких Ревізійна комісія представляє Загальним зборам Організації річний звіт та інші документи.

5.12.4.  В разі виявлення зловживань посадових осіб Організації або створених нею установ, організацій і підприємств чи виникнення загрози суттєвим інтересам Організації, Ревізійна комісія має право вимагати від Ради Організації скликання позачергових Загальних Зборів Організації, які мають бути скликані не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дати подання такої вимоги до Ради Організації.

5.12.5. Ревізійна комісія Організації в своїй діяльності підзвітна Загальним зборам Товариства і узгоджує свою діяльність з Радою Організації.

5.13. В складі Організації діє Молодіжний осередок. Діяльність Молодіжного осередку Організації здійснюється відповідно до Положення про Молодіжний осередок Організації та цього Статуту, затвердження даного Положення, а також зміни та доповнення до нього вносяться за рішенням Ради Організації, ці рішення є дійсними, якщо за них проголосувало не менше половини від загальної кількості складу Ради Організації.

5.13.1. Члени Організації, яким не виповнилося 35 років, є одночасно членами Молодіжного осередку Організації.

5.13.2. Голова Молодіжного осередку Організації обирається з членів Молодіжного осередку на його засіданні.

5.13.3. Голова молодіжного осередку має двох заступників, та та за посадою входить до Ради Організації.

5.13.4. Голова Молодіжного осередку Організації подає на затвердження Раді Товариства план діяльності Молодіжного осередку Організації на рік.

5.13.5. Голова Молодіжного осередку Організації щоквартально інформує Раду Організації про стан виконання плану діяльності Молодіжного осередку Організації;

5.13.6. Голова Молодіжного осередку  забезпечує виконання рішень Загальних зборів Організації, Правління та Ради Організації.

РОЗДІЛ VI. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

6.1. Кожен член Організації має право оскаржити рішення, дії та бездіяльність керівних органів Організації.

6.2. Скарги на рішення керівних органів відокремлених підрозділів, Президента, Першого заступника та Заступників Президента розглядаються Радою Організації протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги.

6.3. Скарги на рішення Ради Організації, Правління Організації та Ревізійної комісії розглядаються черговими або позачерговими Загальними зборами.

6.4. Оскаржувані рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів Організації можуть бути оскаржені та скасовані в судовому порядку.

РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Керівні органи Організації, керівники відокремлених підрозділів, Рада, Правління, Ревізійна комісія товариства щорічно звітують про свою роботу перед членами Організації на Загальних зборах.

7.2. Звіт готує окремо кожен керівний орган Організації відповідно до організаційної структури в Організації.

7.3. У звіті відображається інформація про виконання керівними органами Організації своїх функцій та обов’язків, результати  роботи по основним напрямам діяльності Організації, а також інші результати діяльності, які були досягнуті керівними органами Організації протягом року. Дана інформація доводиться до відома членам Організації.

РОЗДІЛ VIII. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Організація може мати у власності рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на законних підставах та необхідне для здійснення його статутної діяльності.

8.2. Майно та кошти Організації формується за рахунок:

8.2.1. благодійних внесків, безповоротної фінансової допомоги та добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних;

8.2.2.  членських внесків;

8.2.3.  грантів, що мають цільовий характер;

8.2.4.  коштів або майна, які надходять безоплатно, гуманітарної допомоги;

8.2.5.  пасивних доходів;

8.2.6. дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого фондів або у межах благодійної допомоги.

8.3. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами (учасниками) або державою, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством України.

8.4. Організація має право здійснювати господарську діяльність без мети отримання прибутку, що сприяє досягненню його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності  визначених Статутом Організації.

8.5. Організація є власником майна, що йому належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в його власності.

8.6. Майно, кошти та кошти Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети(цілей, завдань) та напрямів діяльності  визначених Статутом Організації.

8.7. Доходи та активи Організації або їх частина, не можуть розподілятися між засновниками (учасниками), членами та працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) Організації, членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

РОЗДІЛ IХ. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

9.1. Організація та створені нею установи та організації здійснюють відповідно до чинного законодавства оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає статистичну звітність у встановленому порядку і обсягів відповідним державним органам, реєструється в органах Державної податкової інспекції та вносить до бюджету платежі згідно з чинним в Україні законодавством.

9.2. Організація звітує про свою діяльність і використання майна та/абокоштів перед членамиТовариства.

9.3. Фінансовий рік Організації співпадає з календарним. Перший фінансовий рік Організації починається з дня його державної реєстрації і продовжується до 31 грудня.

9.4. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

РОЗДІЛ Х. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Відокремлені підрозділи Організації:

10.1.1.не є юридичними особами;

10.1.2. утворюються за територіальним принципом на рівні області, району, міста;

10.1.3.утворюються та припиняютьдіяльність за рішенням Ради Організації;

10.1.4.діють згідно цього Статуту та Положення про відокремлений підрозділ, яке затверджується Радою Організації;

10.1.5. користуються  майном,  яке  передаєтьсяїм за рішенням Ради Організації для досягнення цілей Організації;

10.1.6. здійснюють діяльність в межах повноважень, якізатверджуються Радою Організації.

10.2. Відокремлені підрозділи:

102.1. надають консультативну та іншу допомогу членам Організації та іншим

громадянам за їх зверненнями;

10.2.2. налагоджують співпрацю та обміндосвідом з громадськими організаціями свого регіону;

10.2.3. за дорученням Ради Організації організовують та сприяють проведенню заходів Організації у своєму регіоні;

10.2.4.беруть участь у розробці заходів з питань обміну досвідом членів Організації, що сприятиме підвищенню їх кваліфікації;

10.2.5.здійснюють іншу діяльність згідно Положення про Відокремлений підрозділ.

10.3.  Керівник відокремленого підрозділу Організації:

10.3.1.призначається і звільняється Радою Організації;

10.3.2.діє на підставідовіреності, виданої Президентом;

10.3.3.підпорядкований та підзвітний Раді Організації.

10.4. Звільнення Керівника відокремленого підрозділу та/або закриття відокремленого підрозділу відбувається за рішенням Ради Організації.

РОЗДІЛ ХІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.1. Зміни до цього Статуту приймаються Загальними зборами Організації.

11.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Загальних зборів.

11.3. Про зміни та доповнення до Статуту Організації обов’язково повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації у відповідності до чинного законодавства України.

РОЗДІЛ XІІ. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації може бути проведене шляхом його саморозпуску, реорганізації або за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск).

12.2. Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, створюють ліквідаційну комісію для проведення припинення Організації, як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після його саморозпуску відповідно до цього Статуту та законодавства України. Ліквідаційна комісія забезпечує виконання процедури саморозпуску Організації, як юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України.

12.3.  Рішення про реорганізацію Організації приймається Загальними зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. У випадку реорганізації Організації, його права та обов’язки переходять до його правонаступника. Процедура реорганізації Організації здійснюється  відповідно до норм чинного законодавства України.

12.4. При припиненні Організації майно, кошти та інші активи, повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.